Consell per protegir-se del sol a la feina

17/07/2017

Per fi ha arribat el tan esperat estiu, època en què agricultors i treballadors del sector de la construcció, entre daltres, sexposen a un important i silenciós risc laboral: el SOL. Aquesta exposició de la radiació fa que molts treballadors pateixin constantment els efectes nocius de la radiació, com cremades de primer grau, fotoenvelliment prematur, cataractes i càncer de pell, entre altres malalties.

En els últims quatre anys, s’ha produït un augment del 38% de la incidència del càncer de pell a Espanya, prop d’un 10% cada any.

És important saber que, actualment, els risc de càncer de pell d’un treballador a laire lliure és cinc vegades més gran que el d’un treballador a linterior  (Health Council of The Netherlands).

Per això, des Previntegral, volem recordar-los la importància d’una adequada protecció contra el sol, amb la finalitat de prevenir els riscos que comporta, posant laccent en aquelles mesures de prevenció imprescindibles per aconseguir reduir i prevenir les conseqüències de lexposició.

Consells de fotoprotecció / Mesures de protecció:

 

Fer un bon ús de la crema solar. A Espanya es recomana que el foto- protector adequat sigui factor 30-50 segons el tipus de pell. Així mateix, s’ha de tenir en compte la importància de la seva aplicació 30 minuts abans de lexposició solar.

Utilitzar roba adequada (transpira- ble, teixits de cotó, no ajustada al cos, etc.). Pot reduir-se fins a un 93% la radiació incident.

Evitar en la mesura que sigui possible el sol cap al migdia redueix els efectes de la radiació solar en un 60%. Fer descansos a lombra i hidratar-se per prevenir i possibles cops de calor.

Utilitzar barrets dala ampla per protegir coll/orelles i ulleres de sol en- voltants que filtrin el 99% dels UVA i UVB.

Revisar el cos a la recerca de possibles canvis a la pell (pigues, taques, etc.).

No oblidar-se que el dany produït per lexposició solar és irreversible i acumulatiu!!!

Estefania Lozano

NOU REGLAMENT SOBRE INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

16/06/2017

El passat 12 de juny de 2017 es va publicar, per part del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, el nou Reial Decret 513/2017 pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis.

Aquest reglament deroga l’anterior Reial Decret 1942/ 1993.

El nou Reial Decret entrarà en vigor el 12 de desembre de 2017.

L’aplicació d’aquesta normativa implicarà la realització de canvis, en major o menor mesura.

Posem a disposició el nostre departament tècnic per qualsevol aclariment. 

 

APROVAT EL REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

24/05/2017

El Consell de Ministres ha aprovat, mitjançant un Reial Decret, el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. L'objecte del mateix és determinar les condicions i els requisits exigibles al disseny, instal·lació, manteniment i inspecció dels equips, sistemes i components que conformen les instal·lacions de protecció activa contra incendis.

En concret, es regulen els següents aspectes:

Les condicions i requisits que han de complir els equips, sistemes i components de protecció contra incendis.
Les condicions d'habilitació i funcionament de les empreses instal·ladores i mantenidores.
Les condicions per a la instal·lació, posada en servei, manteniment mínim i inspeccions periòdiques d'aquestes instal·lacions.
El règim sancionador.
Les instal·lacions de protecció contra incendis es regeixen actualment per un Reglament del 5 der novembre de 1993. No obstant això, l'evolució, tant de la tècnica com del marc normatiu, fa imprescindible actualitzar i revisar els requisits establerts en el citat Reglament. En concret, poden citar-se de dos Reglaments comunitaris de 2008 i 2011.

D'altra banda, el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, de 2004, i el Codi Tècnic de l'Edificació, de 2006, estableixen que el disseny, l'execució, la posada en funcionament i el manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis, així com els seus materials, components i equips, han de complir el que estableix la seva reglamentació específica. Es fa necessari, en conseqüència, establir les condicions que han de reunir els equips i sistemes que conformen les instal·lacions de protecció contra incendis per aconseguir que el seu funcionament, en cas d'incendi, sigui eficaç.

NOTICIES


Consell per protegir-se del sol a la feina
Dilluns, 17 Juliol 2017
17/07/2017 Per fi ha arribat el tan esperat estiu, època en què agricultors i treballadors del sector de la construcció, entre d’altres, s’exposen a un important i silenciós risc laboral: el SOL. Aquesta exposició de la radiació fa que molts treballadors pateixin constantment els efectes... Read More...